Drukuj

Zmiany po walnym zgromadzeniu członków PZIiPPS,

Super User. Opublikowano w aktualności

Na mocy Walnego Zgromadzenia Członków PZIiPPS które odbyło się w m.Niedzwiedź w dn.30.07.2022 w drodze głosowania wprowadzono następujące zmiany;

1.zmiana składki członkowskiej na 2023 z 100 pln na 200pln

2.koszt metryki zerowej 300pln

3.likwidacja dwóch numerów telefonów przypisanych do PZIiPPS

4.rezygnacja z wynajmowanego pomieszczenia przez Związek w m.Gdynia

5.oplacenie rocznej składki członkowskiej następuje najpóźniej do dnia 31 marca w roku ,za który opłata składki jest wymagana.

Członek, który nie ma opłaconej rocznej składki członkowskiej nie może korzystać z ulgowej opłaty organizacyjnej na szkoleniach organizowanych przez PZIiPPS.W uzasadnionych wypadkach Zarząd może wyrazić zgodę na przedłużenie wpłaty składki członkowskiej, jednakże nie dłużej niż do 31 grudnia,roku,w którym składka jest wymagana.

6.podział obowiązków w gronie członków Zarządu PZIiPPS

7.powrót do wystawiania Certyfikatów ze szkoleń.

8.czlonkowie Zarządu nie biorący udziału w organizacji szkolenia ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia w przedmiotowy zjeździe.

Z poważaniem

prezes Zarządu

Mariusz Lis